Катастарско-топографски планови

Професионалне геодетске услуге Ниш

За потребе пројектовања објеката (стамбених, пословних, инфраструктурних, путеви, водови…) потребно је израдити катастарско-топографски план као подлогу на којој ће бити извршено пројектовање грађевинског објекта.

Користе се и следећи појмови план топографски план, ситуациони план, катастарско топографски план, план, ктп, подлога за пројектовање, дигитални план, геодетски план …

Израђује геодетска агенција – геодетски биро – геометар а садржи све релевантне детаље снимљеног подручја (постојеће објекте, путеве, ограде, шахтове, бандере, промене пада терена итд) за потребе пројектовања са приказаном висином сваке снимљене детаљне тачке и нацртаном границом катастарске парцеле.

Он треба да буде оверен од стране надлежног катастра и то у папирном облику и дигиталном снимку (ЦД).

Тако урађен катастарско топографски план представља једино валидан план за пројектовање и комплетирање пројектне документације да би се добила грађевинска дозвола.

По потреби може се урадити ситуациони план који садржи све снимљене детаље као и катастарско-топографски план осим граница парцеле и није оверен од стране катастра.

Најчешће се израђује за анализу локације.