Снимање објеката

Професионалне геодетске услуге Ниш

СНИМАЊЕ / УЦРТАВАЊЕ ОБЈЕKАТА И ВОДОВА

Сваки грађевински објекат који је направљен треба да се уцрта/евидентира на катастарским плановима.

Може се још назвати уцртавање објеката у катастар, уцртавање водова, снимање водова, евидентирање промене на катастарским плановима водова, уцртавање водова у катастар, уцртавање водова, снимање објекта, снимање куће, снимање гараже, уцтравање објекта, уцртавање куће, уцртавање гараже, подземни водови, водовод, канализација, електрични каблови, телекомуникациони, оптички каблови, снимање подземних објеката, уцртавање подземних објеката евидентирање промене на катастарским плановима водова.

То се односи како на објекте (стамбени, помоћни, привредни…) тако и на водове (електро, гасовод, топловод, водовод, канализација, телекомуникација…).

Посао се састоји да геодетска агенција – геодетски биро – геометар уради геодетска мерења на терену, израда елабората са подацима мерења објекта, предаја у надлежни катастар. Обрадом елабората од стране катастра врши се провођење промене у операту (уцртавање објекта у катастарским плановима).

По предаји елабората за уцртавање у катастар може се тражити решење о привременом кућном броју и на основу тога пријавити пребивалиште на тој адреси.

Објекат званично постоји тек када се уцрта у катастарске планове.